Algemene voorwaarden,
groothandel, webshop en opleidingsinstituut.

Klik hier om direct naar de algemene voorwaarden van onze salon te gaan.

 Artikel 1. Definities

 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. Leverancier: LIKA NAIL CENTER de rechtspersoon die producten en/of diensten zowel in haar groothandel als op afstand vanuit de webshop aan kopers aanbiedt;
 2. Koper: de natuurlijke of rechtspersoon die met LIKA NAIL CENTER een overeenkomst (op afstand) aangaat óf de natuurlijk persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met LIKA NAIL CENTER aangaat;
 3. Overeenkomst (op afstand): een overeenkomst waarbij in het kader van een door LIKA NAIL CENTER georganiseerd systeem voor verkoop (op afstand) van producten en/of diensten, tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie (op afstand);
 4. Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte zijn samengekomen;
 5. Diensten en/of Producten: Het onderwerp van één of meerdere overeenkomsten.

 

 Artikel 2. Indentiteit Leverancier

 

LiKa Nail Center – Salon, Groothandel en Opleidingscentrum, handelend onder de naam/namen LiKa Nail Center.

Vestigings-‐ & bezoekadres:

Lage Dijk 10

5705BZ Helmond

Telefonisch bereikbaarheid via 0492-751756 op de volgende tijden:

Maandag van 09.00 tot 17.00 uur, 18.00 tot 21.00  (tijdens schoolvakanties in de avond gesloten)

Dinsdag van 09.00 tot 17.00 uur

Woensdag van 09.00 tot 17.00 uur

Donderdag van 09.00 tot 17.00 uur

Vrijdag van 09.00 tot 15.00 uur

 

Mailadres: info@likanailcenter.nl

KvK-‐nummer: 17202288

BTW-‐identificatienummer: NL817595739B01

 

 Artikel 3.Toepasselijkheid

 

 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van LIKA NAIL CENTERen op elke (op afstand) tot stand gekomen overeenkomst tussen LIKA NAIL CENTER en Koper. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders is bepaald.
 2. Naast deze algemene voorwaarden kunnen aanvullende voorwaarden van toepassing zijn op bepaalde diensten en/of producten. Mochten er tussen de aanvullende voorwaarden en deze algemene voorwaarden verschillen bestaan, dan gelden in beginsel de bepalingen uit de aanvullende voorwaarden boven de algemene voorwaarden, tenzij anders door LIKA NAIL CENTER is bepaald.
 3. Van één of meer bepalingen in deze algemene voorwaarden kan uitsluitend worden afgeweken indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. De overige bepalingen van deze voorwaarden blijven in dat geval onverminderd van kracht.
 4. Algemene voorwaarden die Koper hanteert, zijn niet van toepassing tenzij hier uitdrukkelijk schriftelijk mee is ingestemd door LIKA NAIL CENTER.
 5. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen worden de algemene of specifieke voorwaarden of bedingen van derden niet door LIKA NAIL CENTER erkend.
 6. De tekst van deze algemene voorwaarden zal door LIKA NAIL CENTER langs elektronische weg aan Koper ter beschikking worden gesteld op zodanige wijze dat deze Koper op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
 7. Voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan Koper beschikbaar gesteld. Indien dit redelijkerwijs niet mogelijk is, voordat de overeenkomst (op afstand) wordt gesloten, worden aangegeven dat de algemene voorwaarden bij LIKA NAIL CENTER zijn in te zien en waar van de algemene voorwaarden langs elektronische weg kan worden kennisgenomen en dat zij op verzoek van Koper langs elektronische weg of op andere wijze kosteloos zullen worden toegezonden.
 8. LIKA NAIL CENTER behoudt zich het recht ten allen tijden voor de algemene voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen.

 

Artikel 4. Aanbod en totstandkoming overeenkomsten

 

 1. Door het gebruik van de webshop van LIKA NAIL CENTER en/of het plaatsen van een bestelling aanvaardt Koper deze algemene voorwaarden alsmede alle andere rechten en plichten zoals die staan vermeld op de webshop en van toepassing zijn in de groothandel.
 2. LIKA NAIL CENTER is bevoegd van derden gebruik te maken bij de uitvoering van een overeenkomst met de Koper.
 3. Het aanbod van LIKA NAIL CENTER is vrijblijvend tenzij er in het aanbod een termijn voor aanvaarding is genoemd.
 4. Aanbiedingen zijn geldig zolang de voorraad strekt.
 5. Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaardengeschiedt, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
 6. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door Koper mogelijk te maken. Als LIKA NAIL CENTER gebruik maakt van afbeeldingen zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Kennelijke vergissingen of fouten in het aanbod binden LIKA NAIL CENTER niet.
 7. Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor Koper duidelijk is wat de rechten en
 8. verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.
 9. Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat Potentiële Koper uitdrukkelijk telefonisch of schriftelijk gegevens aan heeft geleverd of ingevoerd op het daartoe geëigende invulscherm van de internetsite en desbetreffende data zijn door LIKA NAIL CENTER telefonisch ontvangen dan wel via bestelformulier, post of e-‐mail; Potentiële Koper heeft tijdens zijn bezoek aan de vestiging van LIKA NAIL CENTER uitdrukkelijk te kennen gegeven een bepaald product en/ofeen bepaalde dienst te willen kopen dan wel te ontvangen; Potentiële Koper heeft uitdrukkelijk telefonischte kennen gegeven een bepaald product en/of een bepaalde dienst te willen ontvangen.
 10. De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in het voorgaande lid van dit artikel, tot stand op het moment van aanvaarding door Koper van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
 11. Indienien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft LIKA NAIL CENTER passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt voor een veilige webomgeving. Indien Koper elektronisch betaalt, zal LIKA NAIL CENTER daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.
 12. LIKA NAIL CENTER kan zich binnen wettelijke kaders op de hoogte stellen of Koper aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst (op afstand). Indien LIKA NAIL CENTER op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is LIKA NAIL CENTER gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

 

Artikel 5. Prijzen

 

 1. Alle prijzen zijn uitgedrukt in euro’s, in overeenstemming met de wettelijke voorschriften hieromtrent, en zijn exclusief 21% BTW en overige kosten zoals heffingen en verzendkosten, tenzij anders door LIKA NAIL CENTER aangegeven.
 2. Koper is de prijs verschuldigd die LIKA NAIL CENTER in haar bevestiging aan haar heeft medegedeeld
 3. Kennelijke (manipulatie) fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door LIKA NAIL CENTER worden gecorrigeerd.
 4. Verzendkosten zijn niet bij de prijs inbegrepen. Voor verzending buiten Nederland gelden speciale tarieven. Ten aanzien van bepaalde betaalmethoden gelden nadere voorwaarde met betrekking tot de verzendmethode en de daaraan verbonden kosten. Dit word duidelijk aan de Koper medegedeeld.
 5. Mochten prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, dan kan Koper de bestelling annuleren dan wel de overeenkomst ontbinden binnen tien (10) dagen na mededeling van de prijsverhoging door LIKA NAIL CENTER.

 

Artikel 6. Betaling

 

 1. Bestellingen via de webshop kunnen op de volgende manieren worden betaald: contant / pin (alleen bij afhalen), vooruitbetaling / bankoverschrijving, iDEAL
 2. LIKA NAIL CENTER kan de betalingsmogelijkheden in de toekomst uitbreiden. Andere betalingsmogelijkheden zullen kenbaar worden gemaakt via de website.
 3. LIKA NAIL CENTER kan voor sommige producten en diensten een vooruitbetaling wensen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan Koper geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 4. Koper heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan LIKA NAIL CENTER te melden.
 5. Bij niet of niet tijdige betaling door Koper is Koper over het openstaande bedrag rente verschuldigd van 1,44% per maand, te rekenen vanaf de dag waarop de betaling uiterlijk plaats had moeten vinden tot aan de dag der algehele voldoening, waarbij een ingegane maand voor een volle maand wordt gerekend.
 6. Indien Koper een uitstel van betaling heeft aangevraagd dien dit schriftelijk/digitaal aangevraagd te worden. Voordat de Koper producten en diensten met uitstel van betaling wil afnemen dient de Koper akkoord te gaan met de Algemene Voorwaardenvan LIKA NAIL CENTER.
 7. Ten laste van Koper komen tevens alle (buiten)gerechtelijke kosten van welke aard dan ook, die LIKA NAIL CENTER, als gevolg van de niet nakoming door de Koper van diens (betalings)verplichtingen, heeft moeten maken.
 8. In geval van niet tijdige betaling is LIKA NAIL CENTER bevoegd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden of (verdere) levering op te schorten tot het moment waarop Koper de betalingsverplichtingen volledig is nagekomen, de betaling van verschuldigde rente en kosten daaronder begrepen.

 

Artikel 7. Afzetgebied

 

 1. Bestellingen kunnen wereldwijd geleverd worden.
 2. Overeenkomsten kunnen slechts in het Nederlands worden gesloten.

 

Artikel 8. Levering en leveringstijd

 

 1. Bestellingen worden zo snel mogelijk afgeleverd. Na dat de betaling binnen is op onze rekening.
 2. Aan de leveringsplicht van LIKA NAIL CENTER zal, behoudens tegenbewijs, zijn voldaan zodra de door LIKA NAIL CENTER geleverde zaken een keer aan de afnemer zijn aangeboden. Bij bezorging aan huis strekt het rapport van de vervoerder, inhoudende de weigering van acceptatie, tot volledig bewijs van het aanbod tot levering.
 3. LIKA NAIL CENTER kan nadere informatie omtrent levertijden vermelden op de internetsite of op andere wijze schriftelijk kenbaar maken. Alle op de internetsite genoemde termijnen zijn indicatief. Aan de genoemde termijnen kunnen derhalve geen rechten worden ontleend.
 4. Indien een product, dat tijdelijk niet op voorraad, is door de Koper wordt besteld, zal worden aangegeven wanneer het product weer beschikbaar is.
 5. LIKA NAIL CENTER streeft ernaar vertragingen binnen één werkdag telefonisch of per e-‐mail aan Koper te melden.
 6. Leveringen vinden plaats op het door Koper tijdens de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres.
 7. Bij betaling met behulp Paypal dient LIKA NAIL CENTER de eisen in acht te nemen zoals die door dergelijke kaartuitgevers aan de plaats van levering worden gesteld. Een en ander zal tijdig kenbaar worden gemaakt aan de Koper.
 8. Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn geleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op de Koper.
 9. Bij leveringen in het buitenland kunnen afwijkende voorwaarden gelden.
 10. Indien de levering in gedeelten geschiedt, dan heeft LIKA NAIL CENTER het recht iedere levering als een afzonderlijke transactie te beschouwen.
 11. Als u artikelen ontvangt die u niet heeft besteld, dan dient u LIKA NAIL CENTER hiervan binnen 48 uur op de hoogte te stellen.

 

Artikel 9. Zichttermijn / herroepingsrecht

 

 1. Indien er sprake is van een (consumenten)koop, overeenkomstig de Wet verkopen op Afstand (artikel 7:5 BW), heeft de afnemer het recht (een deel van) de geleverde goederen, mits deze in originele staat met verpakking en geseald is, binnen een periode van 7 werkdagen te retourneren, Retourformulier en label is beschikbaar op de website. Deze termijn begint op het moment dat de bestelde zaken zijn afgeleverd.
 2. Indien de afnemer na afloop van deze termijn de geleverde zaken niet aan LIKA NAIL CENTER heeft teruggezonden, is de koop een feit. De afnemer is gehouden, alvorens over te gaan tot terugzending, daarvan binnen de termijn van 7 werkdagen na aflevering schriftelijk melding te maken bij LIKA NAIL CENTER. De afnemer dient te bewijzen dat de geleverde zaken tijdig zijn teruggestuurd, bijvoorbeeld door middel van een bewijs van postbezorging.
 3. Terugzending van de zaken dient te geschieden in de originele verpakking (inclusief accessoires en bijbehorende documentatie) en in nieuwe staat verkerend. Indien de zaken bij de afnemer zijn gebruikt, bezwaard of op enige wijze beschadigd zijn geraakt, vervalt het recht op ontbinding in de zin van dit lid.
 4. Met inachtneming van hetgeen is bepaald in de vorige zin, draagt LIKA NAIL CENTER er zorg voor dat binnen 30 dagen na goede ontvangst van de retourzending, het volledige aankoopbedrag aan de afnemer wordt terugbetaald. De kosten en het terugzenden van de geleverde zaken komt geheel voor rekening en risico van de afnemer.
 5. Bij annulering van de complete bestelling binnen 24 uur en voor het geschieden van de verzending van de bestelling, zal LIKA NAIL CENTER er zorg voor dragen dat binnen 30 dagen na annulering van de bestelling, het aankoopbedrag inclusief de berekende verzendkosten minus €6,75 administratie kosten aan de afnemer wordt terugbetaald
 6. Het herroepingsrecht geldt niet voor: − diensten waarvan de uitvoering, met instemming van Koper, is begonnen voor de termijn van zeven werkdagen; − goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt, waarop de leverancier geen invloed heeft; − goederen die volgens specificaties van de consument zijn vervaardigd, bijvoorbeeld maatwerk, of die een duidelijk persoonlijk karakter hebben; − goederen of diensten die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden, bijvoorbeeld i.v.m. hygiëne of die snel kunnen bederven of verouderen.
 7. Indien het retour gezonden product niet conform de voorwaarden is ontvangen dan wordt het aankoopbedrag niet gerestitueerd. Het product blijft eigendom van Koper welke verplicht is haar eigendom binnen twee weken af te halen. Op verzoek kan het product ook worden bezorgd, waarbij bezorgkosten voor rekening komen van Koper.

 

Artikel 10. Gebreken en Klachttermijn

 

 1. De Koper is verplicht de producten onmiddellijk na ontvangst nauwkeurig te (doen) inspecteren.
 2. Klachten van Koper die betrekking hebben op gebreken aan het product of de levering, die uiterlijk waarneembaar zijn, moeten door Koper binnen 7 dagen na levering (of binnen 7 dagen na factuurdatum indien de producten niet aan Koper (konden) worden geleverd), aan LIKA NAIL CENTER ter kennisgeving worden gebracht.
 3. Koper, niet zijnde consument Koper, is niet gerechtigd de producten, waarover geen gemotiveerde reclamering bestaat, terug te zenden. Geschiedt dit zonder opgaaf van geldige redenen, dan komen alle kosten welke aan terugzending zijn verbonden, ten laste van Koper. LIKA NAIL CENTER is in dat geval vrij de producten voor rekening en risico van Koper onder derden op te slaan.

 

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud

 

 1. Eigendom van producten gaat, niet tegenstaande de feitelijke levering, pas op de Koper over, nadat deze al hetgeen hij uit hoofde van enige overeenkomst met LIKA NAIL CENTER is verschuldigd volledig heeft voldaan, daaronder mede begrepen vergoeding van rente en kosten, ook van eerdere of latere leveringen en eventuele met betrekking tot de producten verrichtte of te verrichten werkzaamheden.
 2. Koper mag de producten, voordat het eigendom daarvan is overgegaan,niet belasten, verkopen, doorleveren, vervreemden of anderszins bezwaren.

 

Artikel 12. Garantie en aansprakelijkheid

 

 1. In beginsel geldt voor door LIKA NAIL CENTER geleverde producten de garantie, zoals deze door de fabrikant van het desbetreffende artikel wordt vastgesteld. Indien de afgeleverde zaak niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient Koper binnen een termijn van twee maanden na ontdekking hiervan, LIKA NAIL CENTER in kennis te stellen. Natuurlijke personen die niet handelen in de uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst (op afstand) met LIKA NAIL CENTER zijn aangegaan komen de rechten toe zoals die in het Burgerlijk Wetboek, Boek 7, titel 1, afdelingen 1-7 zijn opgenomen.
 2. LIKA NAIL CENTER is nimmer gehouden tot betaling van enigerlei schadevergoeding aan Koper of anderen, tenzij er aan haar kant sprake is van opzet of grove schuld.
 3. LIKA NAIL CENTER aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor gevolg- of bedrijfsschade, indirecte schade en winst of omzetderving.
 4. Indien LIKA NAIL CENTER om welke reden dan ook gehouden is enige schade te vergoeden dan zal die vergoeding nooit hoger zijn dan een bedrag gelijk aan de factuurwaarde met betrekking tot het product of dienst waardoor de schade is veroorzaakt.
 5. Onverminderd het in dit artikel bepaalde, kan er geen sprake zijn van garantie in de volgende gevallen: − Indien de slijtage als normaal kan worden beschouwd; − Indien er veranderingen in of aan het product zijn aangebracht, waaronder begrepen reparaties die niet met toestemming van LIKA NAIL CENTER of de fabrikant zijn verricht; − Indien de originele factuur niet kan worden overgelegd, is gewijzigd of onleesbaar gemaakt; − Indien gebreken het gevolg zijn van niet met de bestemming corresponderend of onoordeelkundig gebruik; − Indien beschadiging is ontstaan door opzet, grove onachtzaamheid of nalatig onderhoud.
 6. Wanneer aan het herstellen van een defect kosten zijn verbonden, dan wordt Koper hiervan op de hoogte gesteld. Wanneer Koper niet uitdrukkelijk schriftelijk akkoord gaat met de kostenopgave, dan kan zij haar eigendom retour ontvangen tegen betaling van de onderzoekskosten. Wanneer Koper deze onderzoekskosten (6) maanden na het aanbieden van de kostenbegroting nog niet heeft betaald, dan vervalt het eigendom van het product aan LIKA NAIL CENTER.

 

Artikel 13. Overmacht

 

 1. In geval van overmacht is LIKA NAIL CENTER niet gehouden haar verplichtingen jegens Koper na te komen. LIKA NAIL CENTER is gerechtigd haar verplichtingen op te schorten voor de duur van de overmacht.
 2. Onder overmacht wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens Koper geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd. Tot die omstandigheden behoren onder meer stakingen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie)netwerk of verbinding of gebruikte communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de internetsite, niet of niet tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden en het ontbreken van enige via overheidswege te verkrijgen vergunning.

 

Artikel 14. Persoonsgegevens

 

 1. LIKA NAIL CENTER zal de gegevens van Koper uitsluitend verwerken in overeenstemming met haar privacy beleid. De internetsite bevat een Privacy Statement.
 2. LIKA NAIL CENTER neemt daarbij de van toepassing zijnde Nederlandse wet- en regelgeving in acht.

 

Artikel 15. Geschillen

 

 1. Op overeenkomsten tussen LIKA NAIL CENTER en Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Partijen zullen zich eerst tot het uiterste inspannen een geschil in onderling overleg te beslechten.
 3. Van geschillen, voortvloeiende uit een overeenkomst tussen LIKA NAIL CENTER en Koper, welke niet in onderling overleg kunnen worden opgelost, neemt de bevoegde rechter binnen het arrondissement ‘s Hertogenbosch kennis, tenzij LIKA NAIL CENTER er de voorkeur aan geeft het geschil aan de bevoegde rechter van de woonplaats van Koper te onderwerpen, en met uitzondering van die geschillen die behoren tot de competentie van de kantonrechter.

 

Artikel 16. Diverse bepalingen

 

 1. LIKA NAIL CENTER streeft ernaar om e-mails verzonden naar info@likanailcenter.nl binnen 2 werkdagen te beantwoorden
 2. Eventuele onjuistheden van door LIKA NAIL CENTER aan u verstrekte gegevens moet u direct aan LIKA NAIL CENTER melden, evenals eventuele wijzigingen of onjuistheden van uw gegevens die u aan LIKA NAIL CENTER heeft verstrekt.

 

 

Voorwaarden Opleidingsinstituut

 

 

Artikel 17. Inschrijving

 1. Inschrijving als cursist gebeurt door toezending van het volledig ingevulde inschrijfformulier. Door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met LIKA NAIL CENTER en verbindt de cursist zich voor de gehele cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld.
 2. Een mondelinge toezegging is rechtsgeldig. U dient ten aller tijden het inschrijfformulier bij het volgen van een opleiding ingevuld en getekend in te leveren
 3. Bij inschrijving gelden de volgende inschrijfregels:
 4. Inschrijving als cursist gebeurt door toezending van het volledig ingevulde inschrijfformulier, door inschrijving gaat de cursist een cursusovereenkomst aan met LIKA NAIL CENTER en verbindt de cursist zich voor de gehele cursus en verplicht zich hiermee tot betaling van het volledige cursusgeld inclusief materialen.
 5. Cursist geniet 7 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd.
 6. LIKA NAIL CENTER behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdate afgestemd.
 7. De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus of zo anders bepaald als in de inschrijfregels en onze Algemene Voorwaarden.
 8. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering na bevestiging is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij niet deelname aan een cursus zonder annulering wordt het volledige cursusgeld in rekening gebracht.
 9. Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.
 10. Alle informatie die door cursisten/klanten word verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.
 11. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, ect.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vraagsteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.
 12. Het is niet toegestaan de lessen te volgen zonder ingeleverd en ondertekend inschrijfformulier.
 13. Zonder uw bezwaar voor aanvang inschrijving, doet LIKA NAIL CENTER aan social media, filmt en fotografeert LIKA NAIL CENTER tijdens de cursus en andere demonstratie momenten.
 14. Indien de cursist niet tevreden is over LIKA NAIL CENTER kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dient de cursist zicht te wenden tot de directie van LIKA NAIL CENTER. Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 18. Bedenktijd

 

 1. Cursist geniet 7 werkdagen (beginnende op de dag van inschrijving) bedenktijd om de cursus kosteloos te annuleren, mits de cursist nog niet aan de lessen heeft deelgenomen, conform de wet Koop op afstand. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd.

 

Artikel 19. Betaling cursusgeld

 

 1. Het cursusgeld voor de eerst les behoort 14 dagen voor aanvang van de cursus volledig, of bij termijnbetaling, eerste termijn te zijn voldaan. U heeft zonder betaling (vooraf) geen toegang tot de cursusruimte.
 2. Na ontvangst van uw inschrijving volgt een schriftelijke bevestiging middels een factuur. Op het totaal factuurbedrag wensen wij een betaling van 1 les en de kosten van het eerste materiaal pakket.
 3. Binnen 7 werkdagen na dagtekening factuur dient de aanbetaling contant voldaan te worden of bijgeschreven te staan op RABOBANK rekening NL35RABO015816434 t.n.v. LIKA te Helmond.

 

Artikel 20. Termijnbetaling

 

 1. Het cursusgeld is in termijnen te voldoen.
 2. Bij het niet tijdig betalen van de termijnen worden vanaf de 2de herinnering €25,– extra administratie kosten verwerkt. Als de 2de herinnering niet binnen het gestelde termijn wordt ingelost krijgt de cliënt een laatste herinnering. Mocht de laatste herinnering niet binnen het gestelde termijn worden betaald, wordt bij de factuur bij afloop van de termijn betaling 6% rente per maand over het openstaande saldo gerekend en of uitbesteed aan een incasso bureau die het recht heeft aanmaningskosten op te voeren.
 3. Indien er gebruikt gemaakt wordt van de mogelijkheid uitstel van betaling heeft u 14 dagen de tijd om het factuurbedrag te voldoen. Wanneer deze betaling niet is voldaan ontvangt u zeven dagen na de uiterste betaaldatum de eerste herinnering, als de Koper geen gehoor geeft aan de eerste herinnering zal deze na zeven dagen worden opgevolgd door een tweede herinnering. Na deze twee herinneringen zal de herinnering na zeven dagen worden omgezet in een eerste aanmaning, vanaf de eerste aanmaning zal het factuurbedrag worden verhoogt met 6% rente over het openstaande saldo. Wanneer de factuur na zeven dagen na de eerste aanmaning niet voldaan is zal deze worden opgevolgd door een tweede aanmaning. Deze tweede aanmaning zal worden uitbesteed aan derden.

 

Artikel 21. Annulering

 

 1. Indien de aanbetaling niet wordt voldaan, zal de aanmelding automatisch worden geannuleerd.
 2. Bij annulering na bevestiging van de cursus door LIKA NAIL CENTER zal geen restitutie van de aanbetaling plaatsvinden; de aanbetaling zal worden verrekend als administratie- en reserveringskosten.
 3. Mocht u na aanbetaling van de cursus toch willen annuleren, dan zijn wij genoodzaakt 50% van het totale cursusbedrag in te houden.
 4. LIKA NAIL CENTER behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren. In dat geval worden reeds voldane (aan)betalingen terstond gerestitueerd of in overleg nieuwe cursusdate afgestemd.
 5. Annulering van de cursusaanmelding door de cursist is uitsluitend schriftelijk mogelijk. Bij annulering na bevestiging is 50% van het cursusgeld verschuldigd. Bij niet deelname aan een cursus met of zonder annulering kan het volledige cursusgeld in rekening worden gebracht.

 

Artikel 22. Lessen verplaatsen, annuleren of inhalen

 

 1. U behoudt het recht om cursusdagen in te halen, mits de annulering hiervoor minimaal 48 uur van te voren is doorgegeven en uitsluitend ná bevestiging hiervan door LIKA NAIL CENTER.
 2. Het verplaatsen van een cursusdag kan kosten met zich meebrengen. Voor het verplaatsen van een reeds geboekte cursusdag die tijdig is geannuleerd brengen wij geen kosten in rekening. Bij een te laat geannuleerde cursus en een nieuwe boeking hanteren wij een gereduceerd dagtarief van € 75,-‐.
 3.  Restitutie of verrekening van lesgeld is niet mogelijk bij vroegtijdige beëindiging van de opleiding.

 

Artikel 23. Einde cursusovereenkomst

 

 1. De cursusovereenkomst eindigt na afloop van de cursus zo bepaald als in andere artikelen van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 24. Cursusmateriaal

 

 1. Het materialenpakket dient binnen 7 werkdagen na ontvangst van de factuur, contant, per overboeking of met pin te worden voldaan.
 2. Bij betaling via de bank, dient het volledige bedrag op de rekening te zijn voldaan 14 dagen vóór aanvang cursus.
 3. Materiaal wordt tijdens de eerste les, per module uitgereikt en gezamenlijk gecontroleerd , tenzij anders aangegeven door LIKA NAIL CENTER. Voor aanvullende producten of telefonische bestelling geldt contante betaling bij aflevering.
 4. Zonder aanschaf van het cursusmateriaal is het niet mogelijk de cursus bij te wonen.

 

Artikel 25. Algemeen cursus

 

 1. Tijdens de cursus werkt u met uw eigen materialen,

welke uitsluitend in onze groothandel aangeschaft dienen te zijn.

Alleen zo kan LIKA NAIL CENTER u haar kwaliteit garanderen.

 1. Voor alle cursussen dient u zelf 2 handdoeken, pen en papier mee te brengen.
 2. Gezien onze werkwijze zijn persoonlijke modellen nagenoeg bij alle

cursussen nodig. U bent zelf verantwoordelijk voor het inplannen en regelen van uw

model. Kijk bij het samenstellen van de cursusplanning goed per module of u een

persoonlijk model behoeft en of dit bijv. een nagelbijter of manicure model dient te zijn.

Zorg ook voor reservemodellen voor uw praktijkoefeningen thuis. Mocht uw model voor de les afzeggen is dit geen reden om de les te annuleren, zorg daarom ook in

zulke situaties voor een reservemodel.

 

Artikel 26. Vraag en antwoord

 

 1. Vragen (via e-mail, telefoon, brief, ect.) van administratieve aard of met betrekking tot het onderwijs worden binnen 2 werkdagen beantwoord. Vragen die een langere verwerkingstijd dan 24 uur vragen, worden binnen 2 werkdagen beantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de vragensteller een uitvoerig antwoord kan verwachten.

 

Artikel 27. Auteursrecht en eigendomsrecht cursusmateriaal en naam

 

 1. Het aangeschafte lesmateriaal wordt eigendom van de cursist.
 2. Het auteurs- en eigendomsrecht van het cursusmateriaal berust bij LIKA NAIL CENTER.
 3. Het materiaal mag niet worden verveelvoudigd of openbaar worden gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op enig andere wijze zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van LIKA NAIL CENTER.
 4. Het is niet toegestaan het cursusmateriaal aan derden ter beschikking te stellen.
 5. Inbreuk op het auteurs- of eigendomsrecht wordt aangemerkt als een misdrijf.
 6. Bij misbruik van de naam of het logo van LIKA NAIL CENTER kan de cursist de toegang tot de opleiding ontzegd worden.

 

Artikel 28. Vertrouwelijkheid

Alle informatie die door cursisten. Klanten word verstrekt is vertrouwelijk voor het opleidingsinstituut, haar medewerkers en de docenten.

 

Artikel 29. Overmacht

 1. LIKA NAIL CENTER behoudt zich het recht voor de cursus te annuleren en het programma te wijzigen als de omstandigheden dit vereisen.
 2. LIKA NAIL CENTER is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de cursist c.q. opdrachtgever indien zij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.
 3. Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarde verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop LIKA NAIL CENTER geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor LIKA NAIL CENTER niet in staat is haar verplichtingen na te komen.
 4. LIKA NAIL CENTER kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan 6 maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van de schade van de andere partij.

 

Artikel 30. Klachten

 

 1. LIKA NAIL CENTER beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure en de van toepassing zijnde bepalingen binnen de Algemene Voorwaarden.
 2. Indien de cursist niet tevreden is over LIKA NAIL CENTER kan de cursist een klacht indienen. In eerste instantie dien de cursist zich te wenden tot de directie van LIKA NAIL CENTER, Dit kan per brief, per e-mail of telefonisch. LIKA NAIL CENTER stelt een klachtenformulier te beschikking op het moment dat een klacht word aangegeven.
 3. Klachten moeten volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij LIKA NAIL CENTER, zo snel mogelijk nadat de indiener de gebreken of tekortkomingen heeft geconstateerd.
 4. Bij LIKA NAIL CENTER ingediende klachten worden binnen een vastgestelde termijn vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, word door LIKA NAIL CENTER geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de indiener een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 5. Klachten worden altijd vertrouwelijk behandeld.

 

Artikel 31. Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de salon en het gehele pand behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LIKA NAIL CENTER het recht de cliënt de toegang tot het pand te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Artikel 32. Recht

 

Op elke overeenkomst tussen de LIKA NAIL CENTER en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. In geval van uitlegvan de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nummer 17202288

 

 

Vragen en opmerkingen


Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Nika Nail Center
Lage Dijk 10
5705BZ  Helmond
Nederland
KVK: 17202288
Tel 0492-751756
E-mail: info@likanailcenter.nl
Web: https://www.likanailcenter.nl

Algemene voorwaarden,
salon

Algemeen

 

Deze leveringsvoorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen LiKa Nail Center en een cliënt waarop LiKa Nail Center deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door beide partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

Inspanningen LiKa Nail Center

 

LiKa Nail Center zal de behandelingen naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren en op grond van de op dat moment bekende stand de wetenschap. LiKa Nail Center zal zoveel als redelijkerwijs mogelijk is de cliënt inlichten over financiële consequenties van de wijziging of aanvulling van de behandeling.

 

Afspraken

 

De cliënt moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak aan de melden. Indien de cliënt deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, zal LiKa Nail Center 25% van de kosten voor behandeling aan de cliënt in rekening brengen. Indien de cliënt meer dan vijf minuten later dan de afgesproken tijd in de studio komt, mag LiKa Nail Center de verloren tijd inkorten op de behandeling en toch het gehele afgesproken honorarium berekenen. LiKa Nail Center moet verhindering voor een afspraak zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk één werkdag voorafgaande aan de afspraak aan de cliënt melden. Beide partijen hoeven zich niet aan deze verplichtingen te houden, indien zij gehinderd worden door overmacht. Overmacht omvat datgene wat de wet en jurisprudentie daarover zegt, inbegrepen werkstakingen in LiKa Nail Center.

 

Betaling

 

LiKa Nail Center vermeldt alle prijzen van behandelingen en producten zichtbaar in de . De gemelde prijzen zijn inclusief BTW. LiKa Nail Center vermeldt prijswijzigingen 30 dagen voor de ingangsdatum duidelijk zichtbaar in de studio. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De cliënt dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant te voldoen. Uitsluitend na overleg met de is betaling in termijnen mogelijk.

 

Personeel in de studio

 

LiKa Nail Center heeft het recht om zonder vooroverleg met de cliënt bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door medewerkers, indien LiKa Nail Center dit voor een goede uitvoering van de behandeling wenselijk oordeelt. De cliënt zal tot en met één jaar na de laatste behandeling door LiKa Nail Center medewerkers van LiKa Nail Center niet direct of indirect voor zich laten werken, tenzij daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de directie van LiKa Nail Center.

 

Persoonsgegevens & privacy

 

De cliënt voorziet LiKa Nail Center vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan LiKa Nail Center aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de cliënt redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van behandelingen. LiKa Nail Center neemt de persoonlijke gegevens van de cliënt op in een (al dan niet geautomatiseerd) klantensysteem/klantenkaart. LiKa Nail Center behandelt de gegevens van de cliënt volgens de richtlijnen in de Wet Bescherming Persoonsgegevens. LiKa Nail Center zal de gegevens van de cliënt niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming van de cliënt.

 

Geheimhouding

 

LiKa Nail Center is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de cliënt heeft meegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de cliënt is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien op grond van en wettelijke bepaling of een gerechtelijke uitspraak, LiKa Nail Center verplicht wordt de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

Aansprakelijkheid

 

LiKa Nail Center is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LiKa Nail Center is uitgegaan van de door de cliënt verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijk aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. LiKa Nail Center is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de cliënt heeft meegenomen naar de studio.

 

Garantie

 

LiKa Nail Center geeft de cliënt garantie op de behandeling en de producten. Deze garantie vervalt indien:

 1. De cliënt de kunstnagels heeft laten onderhouden door een andere , zonder vooroverleg met LiKa Nail Center.
 2. De cliënt zonder handschoenen met agressieve chemicaliën heeft gewerkt.
 3. De cliënt de kunstnagels heeft afgebeten, of opzettelijk heeft afgebroken/beschadigd.
 4. De cliënt andere producten dan de door LiKa Nail Center geadviseerde heeft gebruikt voor het onderhoud van de kunstnagels.
 5. De cliënt de adviezen voor thuisverzorging van de kunstnagels, zoals beschreven in de adviesfolder, niet heeft opgevolgd.
 6. De cliënt het advies om medische hulp te zoeken niet binnen 5 werkdagen heeft opgevolgd.
 7. De cliënt de producten niet volgens gebruiksaanwijzing heeft gebruikt.

 

Beschadiging & diefstal

 

LiKa Nail Center heeft het recht om van de cliënt een schadevergoeding te eisen indien de cliënt meubilair, apparatuur of producten beschadigt. Diefstal wordt altijd gemeld bij de politie.

 

Klachten

 

Indien de cliënt een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 5 werkdagen na ontdekking schriftelijk gemeld worden aan de eigenaar van LiKa Nail Center. Indien een klacht gegrond is, zal LiKa Nail Center de behandeling opnieuw verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels voor de cliënt aantoonbaar zinloos is geworden en de cliënt dit schriftelijk kenbaar heeft gemaakt. Indien LiKa Nail Center en cliënt niet tot overeenstemming kunnen komen, kan het geschil voorgelegd worden aan ‘Het Nagelgilde’ Nederlandse Vereniging van Nagelstylisten, Postbus 386, 6710 BJ Ede.

 

Nail art

 

Indien LiKa Nail Center een voorbeeld toont van een aan te brengen nail art ontwerp, dan geldt dit slechts als aanduiding. Het resultaat op de nagels van de cliënt hoeft niet identiek te zijn aan het getoonde voorbeeld. Het copyright op aangebrachte nail art motieven berust bij LiKa Nail Center. Indien de cliënt de aangebrachte nail art laat fotograferen voor commercieel gebruik, moet vooraf toestemming gevraagd worden aan LiKa Nail Center, deze kan hiervoor een redelijke vergoeding eisen.

 

Behoorlijk gedrag

 

De cliënt behoort zich in de studio behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaardbare normen. Indien de cliënt na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft LiKa Nail Center het recht de cliënt de toegang tot de salon te weigeren onder opgaaf van redenen.

 

Recht

 

Op elke overeenkomst tussen LiKa Nail Center en de cliënt is Nederlands recht van toepassing. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Eindhoven. In geval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst.

 

 

Vragen en opmerkingen


Mocht u na het lezen van deze voorwaarden vragen en/of opmerkingen hebben over deze voorwaarden, dan verzoeken wij u vriendelijk schriftelijk, telefonisch of per e-mail contact met ons op te nemen.

Nika Nail Center
Lage Dijk 10
5705BZ  Helmond
Nederland
KVK: 17202288
Tel 0492-751756
E-mail: info@likanailcenter.nl
Web: https://www.likanailcenter.nl

Afspraak maken
nagelsalon

U kunt een app downloaden en uzelf eenmalig registreren. Zo kunt u altijd snel en gemakkelijk  een afspraak maken en uw afspraken inzien. Voer bij het aanmelden eenmalig ons salonnummer in.

Salonnummer: 871983418923

Android apparaten

Druk op de knop of scan de QR

of

Iphone en Ipads

Druk op de knop of scan de QR

of

Mocht u onverhoopt problemen ondervinden met het installeren van de app, dan kunt u ons bellen voor een afspraak.

Openingstijden
groothandel

Geen koopavond tijdens schoolvakanties!

 • Maandag

  09.00 - 17.00 uur
  18.00 - 21.00 uur

 • Dinsdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Woensdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Donderdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Vrijdag

  09.00 - 15.00 uur

Openingstijden
nagelsalon

 • Maandag

  09.00 - 17.00 uur

 • Dinsdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Woensdag

  Gesloten

 • Donderdag

  09.00 - 17.00 uur

 • Vrijdag

  09.00 - 15.00 uur